Tietotyypit

C#:stä löytyy sisäänrakennettuja tietotyyppejä, joiden lisäksi on itse määriteltäviä tietotyyppejä.

Sisäänrakennetut tietotyypit

Tyyppi Sisältö/arvoalue
byte Kokonaisluku väliltä 0 … 255
sbyte Kokonaisluku väliltä -128 … 127
short Kokonaisluku väliltä -32,768 … 32,767
ushort Kokonaisluku väliltä 0 … 65,535
int Kokonaisluku väliltä -2,147,483,648 … 2,147,483,647
uint Kokonaisluku väliltä 0 … 4,294,967,295
long Kokonaisluku väliltä -9,223,372,036,854,775,808 … 9,223,372,036,854,775,807
ulong Kokonaisluku väliltä 0 … 18,446,744,073,709,551,615
float Reaaliluku väliltä -3.402823*1038 … 3.402823*1038
double Reaaliluku väliltä -1.79769313486232*10308 … 1.79769313486232*10308
decimal Reaaliluku väliltä -79228162514264337593543950335 … 79228162514264337593543950335
char Yksi Unicode-merkki
string Teksti (=jono Unicode-merkkejä)
bool true tai false (tosi/epätosi)
object Mikä tahansa tyyppi (kaikki tyypit periytyvät object:sta)

Itse määriteltävät tietotyypit

Näistä onkin sitten omat  kappaleensa oppaassa

Tyyppi Suomeksi
struct Tietue
class Luokka
interface Liittymä
enum Lueteltu tyyppi

Navigointi

Social Media